Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Sportowego FORSAIL & SKI CLUB

  Właścicielem wypożyczalni sprzętu sportowego, działającą pod marką FORSAIL & SKI CLUB pod adresem ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa, jest firma FORSAIL Sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 13 lok 110-111, posiadająca nr NIP 527-24-52-434 (dalej Wypożyczalnia).

  Osobą wypożyczającą sprzęt sportowy (zwaną dalej Wypożyczającym) może być osoba pełnoletnia, która zawiera z Wypożyczalnią umowę na warunkach określonych w umowie, której integralną częścią jest niniejszy regulamin (dalej Regulamin) oraz cennik wypożyczenia (dalej Cennik). Cennik i niniejszy Regulamin dostępne są na stronie wypożyczalni www.forsail-skiclub.pl oraz w siedzibie Wypożyczalni.

  Aby zawrzeć umowę wypożyczenia, Wypożyczający sprzęt sportowy zobowiązany jest:

  – okazać Wypożyczalni dwa ważne dokumenty z aktualnym zdjęciem, potwierdzające jej tożsamość oraz umożliwić wykonanie skanu (zdjęcia) tych dokumentów (numer dowodu, imię i nazwisko wraz ze zdjęciem),

  – podpisać umowę wypożyczenia sprzętu,

  – dokonać całości opłaty za planowany okres wypożyczenia z góry,

  – wpłacić ustaloną przez Wypożyczalnię kaucję wskazaną w cenniku wypożyczenia danego rodzaju sprzętu.

  Wydanie i zwrot sprzętu odbywa się w Wypożyczalni. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie określonym umową w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.

  Wypożyczalnia przekazuje do użytkowania Wypożyczającemu kompletny sprzęt, sprawny technicznie, zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. Wypożyczany sprzęt może nosić ślady użytkowania, które nie wpływają na jego sprawność techniczną.

  W momencie odbioru sprzętu, Wypożyczający zobowiązany jest upewnić się, że jest on kompletny, w dobrym stanie technicznym pozwalającym na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie, a wszelkie zauważone uszkodzenia zgłosić natychmiast zgłosić pracownikowi Wypożyczalni.

  Zawierając umowę wypożyczenia Wypożyczający jest zobowiązany do podania swojej wagi celem ustawienia siły wypięcia buta narciarskiego z wiązań narciarskich oraz  prawdziwych informacji o swoich umiejętnościach, mogących mieć wpływ na właściwy dobór i dopasowanie wypożyczanego sprzętu. Wypożyczalnia dołoży wszelkich starań aby dopasować sprzęt i jego ustawienie do Wypożyczającego, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku użytkowania sprzętu zarówno wobec Wypożyczającego jak i osób trzecich.

  Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wypożyczenia lub wydania sprzętu osobie niepełnoletniej, lub osobie będącej pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

  Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. korzystanie ze sprzętu możliwe jest tylko i wyłącznie na przygotowanych, naśnieżonych trasach . Zabrania się zakładania i poruszania się w wypożyczonym sprzęcie na parkingach oraz innych nie przeznaczonych do uprawiania narciarstwa i snowboardingu miejscach.

  Wypożyczający nie może dokonywać żadnych napraw wypożyczonego sprzętu ani oddawać go do użytkowania osobom trzecim. Korzystanie ze sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta.

  Wypożyczający odpowiada finansowo za uszkodzenie, zniszczenie bądź utratę wypożyczonego sprzętu maksymalnie do kwoty odpowiadającej wartości wypożyczanego sprzętu wskazanej na umowie.

  Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.

  W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia obciąży Wypożyczającego kosztem związanym z jego naprawą, a w przypadku zniszczenia lub utraty kosztami zakupu nowego sprzętu odpowiadającemu wartości i jakości sprzętu wypożyczonego. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do potrącenia tych kosztów z wpłaconej przez Wypożyczającego kaucji, a jeśli jej wartość nie pokryje tych kosztów, do dochodzenia różnicy od Wypożyczającego.

  W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany czas.

  Wypożyczający może przedłużyć okres wypożyczenia sprzętu, pod warunkiem poinformowania Wypożyczalni najpóźniej w dniu zakończenia okresu wypożyczenia sprzętu i uzyskania jej akceptacji. W przypadku akceptacji przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty za każdy dzień przedłużenia okresu wypożyczenia, ustalonej na podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia cennika.

  W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym w umowie terminie i przy braku akceptacji przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię, Wypożyczalnia naliczy karę umowną w wysokości trzykrotności ceny wypożyczenia danego sprzętu za każdy dzień przedłużenia. Niezależnie od powyższego uprawnienia sprawa może zostać zgłoszona do organów ścigania w ramach zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa przywłaszczenia.

  Wypożyczalnia poucza Wypożyczającego, iż jazda na nartach i snowboardzie to sporty ekstremalne wymagające sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności, związane ryzykiem doznania urazów ciała Wypożyczającego lub osoby trzeciej. Dzieci i młodzież do 16- tego roku życia mają obowiązek a dorosłym zaleca się jazdę w kasku ochronnym. Osobom początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.

  Administratorem danych osobowych Klienta jest  spółka FORSAIL Sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 13 lok 110-111, posiadająca nr NIP 527-24-52-434

  Dane osobowe Wypożyczającego przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

  Wypożyczający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich ewentualnej korekty.

  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest ono niezbędne do wypożyczenia sprzętu. Wypożyczalnia oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Przy zwrocie sprzętu dane osobowe zostaną automatycznie usunięte , chyba że Wypożyczający postanowi inaczej.

  W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu, stroną rozstrzygającą jest Wypożyczalnia.

  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji oraz może być w każdym czasie zmieniony przez Wypożyczalnię. Ewentualne zmiany nie będą dotyczyć umów zawartych na bazie niniejszej wersji Regulaminu.