REGULAMIN UCZESTNIKA PÓŁKOLONII, KOLONII I OBOZÓW LETNICH

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników półkolonii, kolonii, obozów letnich, zwanych w dalszej części Wypoczynkiem, organizowanych przez Forsail.
 2. Uczestnik Wypoczynku letniego ma prawo do:
  2.1. udziału we wszystkich zajęciach i atrakcjach organizowanych w ramach jego grupy wiekowej,
  2.2. zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy, instruktora lub kierownika Wypoczynku,
  2.3. radosnego i bezpiecznego wypoczynku,
  2.4. rozwijania swoich umiejętności.
 3. Uczestnik Wypoczynku ma obowiązek:
  3.1. przybyć punktualnie na miejsce odjazdu autokaru, na każdą zbiórkę i posiłek,
  3.2. przestrzegać regulaminu uczestnika oraz bezwzględnie stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika Wypoczynku,
  3.3. aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych,
  3.4. dbać o czystość, porządek wokół siebie oraz szanować sprzęt powierzony w czasie Wypoczynku,
  3.5. szanować zasady współżycia społecznego, być uczynnym, pomocnym i uprzejmie odnosić się do kolegów, wychowawców, instruktorów i innych osób,
  3.6. przestrzegać zasad higieny osobistej,
  3.7. dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników,
  3.8. podczas zajęć na wodzie bezwzględnie zakładać i być ubranym w kamizelkę ratunkową oraz bezwzględnie słuchać i wykonywać polecenia instruktora,
  3.9. niezwłocznie informować wychowawcę, instruktora lub kierownika o każdej chorobie, urazie, złym samopoczuciu, skaleczeniu lub bólu,
  3.10. być wyposażonym w zalecane obuwie sportowe i odzież stosowną do pogody,
  3.11. przestrzegać godzin ciszy nocnej i nie opuszczać swojego miejsca zakwaterowania w tym czasie.
 4. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz:
  4.1. przebywania w wodzie i na wodzie bez wiedzy instruktora/wychowawcy,
  4.2. opuszczania obiektu i wyznaczonego terenu bez wiedzy i zgody wychowawcy,
  4.3. posiadania i spożywania alkoholu i innych środków odurzających, posiadania i palenia tytoniu,
  4.4. używania przekleństw i wyrazów wulgarnych,
  4.5 filmowania i/lub fotografowanie kadry lub pozostałych uczestników kolonii, oraz publikowania ich wizerunków w jakichkolwiek mediach bez wyrażenia przez nich zgody,
  4.6 dopuszczania się innych czynów zabronionych tj. zachowań o znamionach określonych w ustawie karnej (art. 115 § 1 k.k.).
 5. Odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika w drodze lub podczas pobytu na Wypoczynku ponosi jego rodzic/opiekun.
 6. Organizator nie zaleca zabierania sprzętów elektronicznych (takich jak np. telefonów komórkowych, tabletów, konsol do gier, odtwarzaczy muzycznych) oraz innych cennych przedmiotów i nie ponosi odpowiedzialności za utracone sprzęty elektroniczne czy inne przedmioty należące do uczestników, zaginione podczas Wypoczynku pozostawione w autokarze lub w ośrodku lub utopione. Organizator nie odpowiada za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
 7. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu Uczestnika Wypoczynku zostaną powiadomieni rodzice lub opiekunowie uczestnika, a organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników i wydalenie z półkolonii. W takiej sytuacji rodzic jest zobowiązany odebrać dziecko w ciągu 3 h na swój koszt i nie przysługuje mu zwrot kosztów za pozostałą część niewykorzystanego udziału dziecka w Wypoczynku.
 8. Uczestnika Wypoczynku odebrać mogą rodzice i prawni opiekunowie. W przypadku odbioru dziecka przez inną osobę Organizator wymaga pisemnej zgody rodzica bądź prawnego opiekuna, przekazanej osobiście kadrze Wypoczynku.