REGULAMIN UCZESTNIKA PÓŁKOLONII I OBOZÓW ZIMOWYCH

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników półkolonii narciarskich oraz obozów zimowych.
 2. Uczestnik ma prawo do:
  2.1. udziału we wszystkich zajęciach i atrakcjach organizowanych w ramach jego grupy wiekowej,
  2.2. zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy, instruktora lub kierownika wypoczynku,
  2.3. radosnego i bezpiecznego wypoczynku i rozwijania swoich umiejętności.
 3. Uczestnik ma obowiązek:
  3.1. przybyć punktualnie na miejsce zbiórki oraz przestrzegać godzin rozpoczęcia zajęć,
  3.2. przestrzegać Regulaminu Uczestnika oraz bezwzględnie stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika wypoczynku,
  3.3. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych,
  3.4. dbać o czystość, porządek wokół siebie oraz szanować powierzony sprzęt,
  3.5. szanować zasady współżycia społecznego, być kulturalnym, uczynnym, pomocnym i uprzejmie odnosić się do kolegów, wychowawców, instruktorów i innych osób,
  3.6. przestrzegać zasad higieny osobistej oraz szczegółowych wytycznych sanitarnych,
  3.7. dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników,
  3.8. podczas zajęć bezwzględnie zakładać i być ubranym w odpowiednią odzież i sprzęt asekuracyjny oraz bezwzględnie słuchać i wykonywać polecenia instruktora,
  3.9. niezwłocznie informować wychowawcę, instruktora lub kierownika o każdej chorobie, urazie, skaleczeniu, bólu lub złym samopoczuciu,
  3.10. być wyposażonym w zalecaną odzież i obuwie stosowną do pogody.
 4. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz:
  4.1. przebywania na stoku lub urządzeniach obiektu sportowego bez wiedzy instruktora,
  4.2. opuszczania obiektu i wyznaczonego terenu bez wiedzy i zgody wychowawcy, instruktora lub kierownika,
  4.3. posiadania i spożywania alkoholu i innych środków odurzających, posiadania i palenia tytoniu,
  4.4. używania przekleństw i wyrazów wulgarnych,
  4.5. dopuszczania się czynów prawnie zabronionych.
 5. Odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika w drodze lub podczas pobytu na wypoczynku ponosi Uczestnik lub jego rodzice/opiekunowie prawni.
 6. Organizator nie zaleca zabierania sprzętów elektronicznych, w tym telefonów komórkowych, tabletów, konsol, odtwarzaczy mp3, innych cennych przedmiotów i nie ponosi odpowiedzialności za utracone sprzęty elektroniczne czy inne przedmioty należące do uczestników, zaginione podczas pobytu na półkolonii, pozostawione w autokarze lub w ośrodku. Organizator nie odpowiada za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
 7. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu Uczestnika organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia Uczestnika z wypoczynku. W takiej sytuacji rodzic jest zobowiązany odebrać dziecko w ciągu 2 godzin z półkolonii, a 12 godzin z obozu na swój koszt i nie przysługuje mu zwrot kosztów za pozostałą część niewykorzystanego udziału Uczestnika w wypoczynku.
 8. Uczestnika odebrać mogą rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku odbioru Uczestnika przez inną osobę Organizator wymaga pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego, przekazanej osobiście kadrze półkolonii.
 9. W związku z COVID-19 ze względów bezpieczeństwa i zachowania zdrowia, wszystkim uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć będzie mierzona temperatura. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do zajęć dziecka z podwyższoną temperaturą lub z objawami kataru, kaszlu lub złego samopoczucia. W przypadku wystąpienia takich objawów w trakcie zajęć, rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani osobiście odebrać dziecko w ciągu 2 godzin z półkolonii, a 12 godzin z obozu od powiadomienia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w uzasadnionych przypadkach np. niekorzystne warunki pogodowe.
 11. Wszystkie odstępstwa od regulaminu wymagają akceptacji i zgody kierownika półkolonii lub obozu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo uzupełnienia lub zmiany niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników drogą elektroniczną.