REGULAMIN UCZESTNIKA PÓŁKOLONII I OBOZÓW ZIMOWYCH

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników półkolonii narciarskich oraz obozów zimowych.
 2. Uczestnik ma prawo do:
  2.1. udziału we wszystkich zajęciach i atrakcjach organizowanych w ramach jego grupy wiekowej,
  2.2. zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy, instruktora lub kierownika wypoczynku,
  2.3. radosnego i bezpiecznego wypoczynku i rozwijania swoich umiejętności.
 3. Uczestnik ma obowiązek:
  3.1. przybyć punktualnie na miejsce zbiórki oraz przestrzegać godzin rozpoczęcia zajęć,
  3.2. przestrzegać Regulaminu Uczestnika oraz bezwzględnie stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika wypoczynku,
  3.3. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych,
  3.4. dbać o czystość, porządek wokół siebie oraz szanować powierzony sprzęt,
  3.5. szanować zasady współżycia społecznego, być kulturalnym, uczynnym, pomocnym i uprzejmie odnosić się do kolegów, wychowawców, instruktorów i innych osób,
  3.6. przestrzegać zasad higieny osobistej oraz szczegółowych wytycznych sanitarnych,
  3.7. dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników,
  3.8. podczas zajęć bezwzględnie zakładać i być ubranym w odpowiednią odzież i sprzęt asekuracyjny oraz bezwzględnie słuchać i wykonywać polecenia instruktora,
  3.9. niezwłocznie informować wychowawcę, instruktora lub kierownika o każdej chorobie, urazie, skaleczeniu, bólu lub złym samopoczuciu,
  3.10. być wyposażonym w zalecaną odzież i obuwie stosowną do pogody.
 4. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz:
  4.1. przebywania na stoku lub urządzeniach obiektu sportowego bez wiedzy instruktora,
  4.2. opuszczania obiektu i wyznaczonego terenu bez wiedzy i zgody wychowawcy, instruktora lub kierownika,
  4.3. posiadania i spożywania alkoholu i innych środków odurzających, posiadania i palenia tytoniu,
  4.4. używania przekleństw i wyrazów wulgarnych,
  4.5. dopuszczania się czynów prawnie zabronionych.
 5. Odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika w drodze lub podczas pobytu na wypoczynku ponosi Uczestnik lub jego rodzice/opiekunowie prawni.
 6. Organizator nie zaleca zabierania sprzętów elektronicznych, w tym telefonów komórkowych, tabletów, konsol, odtwarzaczy mp3, innych cennych przedmiotów i nie ponosi odpowiedzialności za utracone sprzęty elektroniczne czy inne przedmioty należące do uczestników, zaginione podczas pobytu na półkolonii, pozostawione w autokarze lub w ośrodku. Organizator nie odpowiada za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
 7. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu Uczestnika organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia Uczestnika z wypoczynku. W takiej sytuacji rodzic jest zobowiązany odebrać dziecko w ciągu 2 godzin z półkolonii, a 12 godzin z obozu na swój koszt i nie przysługuje mu zwrot kosztów za pozostałą część niewykorzystanego udziału Uczestnika w wypoczynku.
 8. Uczestnika odebrać mogą rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku odbioru Uczestnika przez inną osobę Organizator wymaga pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego, przekazanej osobiście kadrze półkolonii.
 9. Ze względów zachowania zdrowia wszystkich uczestników przed rozpoczęciem zajęć może być mierzona temperatura. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do zajęć dziecka z podwyższoną temperaturą lub z objawami kataru, kaszlu lub złego samopoczucia. W przypadku wystąpienia takich objawów w trakcie zajęć, rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani osobiście odebrać dziecko w ciągu 2 godzin z półkolonii, a 12 godzin z obozu od powiadomienia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w uzasadnionych przypadkach np. niekorzystne warunki pogodowe.
 11. Wszystkie odstępstwa od regulaminu wymagają akceptacji i zgody kierownika półkolonii lub obozu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo uzupełnienia lub zmiany niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników drogą elektroniczną.