REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO forsail-skiclub.pl

1. Definicje

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i zakupu usług świadczonych przez Szkołę Narciarstwa i Snowboardu, działającą pod marką FORSAIL & Ski Club, dalej FSC, prowadzącą działalność w biurze obsługi klienta przy ul. Drawskiej 22, 02-202 Warszawa, której właścicielem jest FORSAIL Sp.j. z siedzibą w Warszawie (01-445), ul. Ciołka 13 lok 110-111, NIP 527-24-52-434, Regon 015845119, KRS 0000217968.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Usługa – oznacza dowolną usługę świadczoną przez Szkołę Narciarską i Snowboardową FORSAIL & Ski Club, w szczególności lekcje nauki jazdy na nartach lub snowboardzie, wypożyczenie sprzętu narciarskiego i snowboardowego oraz inne, oferowane przez FSC
 • Regulamin Szkoły Narciarskiej FORSAIL & SKI CLUB – określone przez FSC zasady i warunki korzystania z usług przez niego świadczonych
 • Biuro – FORSAIL sp. j.  z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 13 lok. 110-111, 01-445 Warszawa zarejestrowana pod numerem KRS 0000217968, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 5272452434.
 • Regulamin serwisu internetowego – niniejszy regulamin świadczenia usług doradztwa w zakresie doboru i zakupu Usług drogą elektroniczną  znajdujący się pod adresem: www.forsail-skiclub.pl
 • Serwis Internetowy – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnionych pod adresem www.forsail-skiclub.pl lub www.forsail.pl . Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań jej użytkownika, w tym w sposób określony w Polityce Prywatności i Cookies. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom dokonywanie wyboru, rezerwacji oraz zakupu Usług spośród ofert przedstawionych przez FSC.
 • Użytkownik – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu Internetowego.
 • Uczestnik zajęć – osoba rezerwująca Usługę ofertowaną przez FSC (Użytkownik) lub osoba uprawniona do skorzystania z tej usługi na podstawie rezerwacji zawartej przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu www.forsail-skiclub.pl
 • Rezerwacja – umowa dotycząca zakupu Usługi oferowanej przez FSC dokonana za pośrednictwem serwisu www.forsail-skiclub.pl
 • System Reservado – program komputerowy z którego korzysta FSC na podstawie odpłatnej licencji, umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie Usług, dokonywanie wyceny tych Usług i dokonywanie ich zakupu.
 • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 •  Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) FSC ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.2 Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez FSC za pośrednictwem Serwisu, warunki uzyskania informacji o Usługach, dokonania rezerwacji i zakupu Usługi, a także warunki dokonywania Rezerwacji i odstępowania od zakupu Usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.3 Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego, zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia, składając oświadczenie o następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść”. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie składania zamówienia.  Akceptacja warunków Regulaminu stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu Usługi przez FSC na zasadach w nim przewidzianych. Wyrażenie zgody jest warunkiem niezbędnym do korzystania z usług Serwisu.

2.4 Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu, jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

2.5 Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie Internetowym.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3.1 W ramach działania Serwisu Internetowego, Użytkownik może wybierać Usługi nauki jazdy na nartach lub snowboardzie z instruktorem oraz Usługi wypożyczenia sprzętu narciarskiego i snowboardowego, oraz inne znajdujące się w ofercie Operatora, a następnie dokonać Rezerwacji i zakupu wybranej Usługi/Usług.

3.2 System Internetowy umożliwia zapoznanie się z Regulaminem Szkoły Narciarsko-Snowboardowej FORSAIL & Ski Club i warunkami korzystania z Usług FSC.

4. Ograniczenie odpowiedzialności Biura

4.1 Biuro nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu składnia zamówienia, dostępność Usługi nie ulegnie zmianie.

4.2 Biuro nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:

a. przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet, będących następstwem okoliczności niezależnych od Biura;
b. wprowadzenie przez Użytkownika w Rezerwacji nieprawidłowych danych osobowych Uczestnika zajęć;
c. dokonany przez Użytkownika wybór Usługi

  4.3 Biuro ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi Użytkownik lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

  5. Warunki dokonania rezerwacji

  5.1 Użytkownik dokonuje wyboru Usługi spośród dostępnych na stronie Serwisu Internetowego www.forsail-skiclub.pl  w sekcji REZERWACJA ON-LINE, wypełniając dane niezbędne do identyfikacji Uczestnika zajęć, w szczególności imię i nazwisko, a ponadto adres email oraz telefon Użytkownika.
  5.2 Użytkownik za pośrednictwem Serwisu Internetowego składa propozycję dokonania Rezerwacji na wskazaną przez siebie Usługę, którą to propozycję FSC może zaakceptować, lub odrzucić.
  5.3 Rezerwacja tj. zakup wybranej Usługi następuje każdorazowo po:
  a. Zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w Serwisie Internetowym oraz wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu Szkoły Narciarsko-Snowboardowej Forsail & Ski Club
  b. Potwierdzenia rezerwacji w imieniu własnym lub Uczestnika zajęć.
  c. Wpłaceniu zaliczki/całości ceny

  5.4 Rezerwacja następuje online i jest uważana za dokonaną i potwierdzoną przez FSC z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji przez FSC poprzez otrzymanie wiadomości email lub wiadomości sms.

  5.5 Rezerwacja Usług na rzecz osoby małoletniej może być dokonana przez rodzica lub opiekujna prawnego.

  5.6 Za poprawność podanych danych osobowych Uczestników zajęć oraz poprawność wybranych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym Usług odpowiada w pełni Użytkownik. FSC nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji zamówienia, jeżeli wynikają one z błędnie podanych przez Użytkownika danych osobowych lub błędnie zarezerwowanych przez niego Usług.

   6. Warunki dokonania Rezerwacji on-line

   6.1 Rezerwując wybraną Usługę online, Użytkownik może skorzystać wyłącznie z Systemu Płatności Internetowych – Przelewy24

   6.2 Ceny Usług są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

   6.3 Momentem dokonania zakupu Usługi tj. Rezerwacji jest zarejestrowanie wykonanej transakcji przez System Płatności Internetowych – Przelewy24

   6.4 Określona w cenniku cena za wybraną Usługę winna być wpłacona w kwocie określonej przez System Reservado. FSC zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Rezerwacji, jeżeli wpłata nie została zarejestrowana w Systemie Płatności Online – Przelewy24, w czasie 15 min od potwierdzenia wyboru Usługi w Serwisie Internetowym.

   6.5 FSC nie ponosi odpowiedzialności za brak wpłaty ze strony Użytkownika, wynikający z niedostępności Systemu Płatności Online – Przelewy24

   6.6 Miejscem spełnienia świadczeń z Rezerwacji jest Całoroczny Stok Narciarski „Górka Szczęśliwicka” przy ul Drawskiej 22 w Warszawie.

   6.7 Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania terminów płatności bez wezwania ze strony FSC.

   7. Warunki odstąpienia od zakupu Usługi

    7.1 Użytkownik może odstąpić od zakupu Usługi w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Oświadczenie o odstąpieniu należy dokonać, w formie telefonicznej lub mailowo na adres: narty@forsail.pl. Forma odstąpienia oraz opłata za odstąpienie mająca charakter zryczałtowanej stawki są zależne od terminu odstąpienia od zakupu Usługi przez Użytkownika według następujących warunków:

   – bezpłatne odwołanie Usługi jest możliwe przy rezygnacji w okresie nie krótszym niż 48h przed datą rozpoczęcia Usługi, możliwe formy: telefonicznie bądź mailowo.

   – 50% ceny Usługi przy rezygnacji w okresie krótszym niż 48h a dłuższym niż 24h przed datą rozpoczęcia Usługi. Rezygnacja możliwa wyłącznie telefonicznie.

   – 100% ceny Usługi przy rezygnacji w okresie krótszym niż 24h przed datą rozpoczęcia Usługi

   7.2 Opłata za odstąpienie podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Użytkownika a jeśli nie pokrywa całości opłaty, FSC ma prawo wezwać Użytkownika do dopłaty wyrównującej.

   7.3 W szczególnych przypadkach FSC może dokonać bezpłatnej zmiany terminu świadczenia Usługi bez uwzględniania powyższych warunków, jednak pozostaje to w wyłącznej gestii FSC.

   7.4 Użytkownik traci prawo do odstąpienia od zakupu Usługi w sytuacji gdy w skorzystał z opłaconej Usługi w częściowym lub całkowitym wymiarze.

   8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

   8.1 FSC oświadcza, że tryb dokonania zakupu Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest zgodny z definicją z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czyli są to umowy zawierane na odległość.

   8.2 W związku z brzemieniem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, przy zawarciu Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie.

   9. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego

   9.1 Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego, niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz konto poczty elektronicznej a także telefon komórkowy z przydzielonym unikalnym numerem telefonu.

   9.2 FSC nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.

   9.3 Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.

   9.4 Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem SMS jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

   10. Postępowanie reklamacyjne

   10.1 Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi zakupionej za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

   10.2 Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Biura. Reklamacje przesłane drogą e-mailową nie będą rozpatrywane. Reklamacje wniesione po upływie 14 dni od dnia świadczenia Usługi nie będą rozpatrywane przez FSC. Reklamacje rozpoznaje FSC na zasadach określonych w Regulamin Szkoły Narciarsko-Snowboardowej Forsail & Ski Club

   10.3 Operator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

   10.4 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) oraz opis reklamowanej Usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

   11. Postanowienia końcowe

   11.1 Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   11.2 FSC zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez FSC poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.forsail-skiclub.pl . W stosunku do Rezerwacji dokonanych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia dokonywania Rezerwacji.

   11.3 Regulamin obowiązuje z dniem 21.11.2022 r.

   12. Polityka plików cookies

   12.1 Niniejsza Polityka plików cookies określa zasady przechowywania i dostępu do danych osobowych Użytkownika, oraz informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Administratora.

   12.2 Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

   12.3 Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

   12.4 Pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik przekaże Administratorowi informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej Administrator zostanie przez Użytkownika do tego upoważniony lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na Administratorze z mocy obowiązującego prawa.

   12.5 Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi

   12.6 Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

   12.7 Administrator wykorzystuje Cookies w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;  utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie;  marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Serwisu i Administratora na innych stronach internetowych; dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Serwisu.

   12.8 Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   12.9 Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

   12.10 Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.