OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH FORSAIL

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy dokument ustala ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora Turystyki firmę FORSAIL Sp.J.

1.2 FORSAIL Sp.J. z siedzibą w Warszawie 01-445, przy ul. Ciołka 13 lok. 111, NIP: 527-24-52-434 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dn. 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 737 oraz posiada polisę OC Organizatora Turystki wystawioną przez UNIQA TOWARZYSTWO UBEZEPIECZEŃ SA.

1.3 Zgodnie z art.7 ust.2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r., FORSAIL Sp.j. odprowadza składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, jako zabezpieczenie roszczeń o zwrot wpłaconych przez klientów środków. Sposób ubiegania się o wypłatę środków z tego zabezpieczenia wskazany jest w Rozdziale 2 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.

1.4 Stosownie do art. 4 pkt 15 ustawy z 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usług w celu zabezpieczenia klientom zwrotu wpłat za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia w Polsce lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Forsail Sp.j. oświadcza, iż dla umów o udział w imprezie turystycznej zawartych od dnia 01 stycznia 2021 roku, odprowadza od każdego klienta z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej należną składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP).

1.5 Podpisanie Umowy o udział w imprezie turystycznej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszych Warunków Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez FORSAIL Sp. j. przez osobę zgłaszającą oraz pozostałych uczestników Imprezy.

2 ZAWARCIE UMOWY

2.1 Stronami Umowy są FORSAIL Sp.j zwany dalej Organizatorem oraz pełnoletnia osoba zgłaszająca, zwana dalej Klientem, dokonująca rezerwacji i podpisująca Umowę o udział w imprezie; w przypadku uczestników niepełnoletnich jest to Rodzic lub Opiekun prawny. Uczestnikiem może być Klient zgłaszający udział w Imprezie oraz osoba/y przez niego zgłoszona/e.

2.2 Rezerwacji miejsca na imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora , zwanej dalej Imprezą, można dokonać poprzez wypełnienie formularza rezerwacji na stronach www.forsail.pl lub www.forsail-skuclub.pl (rezerwacja online), lub poprzez rezerwację drogą mailową lub telefoniczną.

2.3 Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji wraz z dokumentami do wypełnienia i odesłania do Organizatora, w tym umowę o udział w imprezie turystycznej.

2.4 Zawarcie Umowy o  udział w  imprezie turystycznej  (dalej: „Umowa”) następuje z  chwilą podpisania  Umowy przez Klienta  oraz przedstawiciela Organizatora i wpłacenia przez Uczestnika zaliczki określonej w pkt 3.1.– 3.3.  W przypadku dokonania rezerwacji online, umowa zostaje uznana za zawartą z chwilą dokonania płatności online.

2.5 Umowa o udział w imprezie turystycznej precyzuje rodzaj i zakres świadczeń. Szczegółowe informacje dotyczące programu Imprezy, rodzaju Imprezy i rodzaju oraz zakresu świadczeń określone są w aktualnych ofertach na stronie www.forsail.pl lub www.forsail-skiclub.pl .

2.6 Klient zawierając umowę z Organizatorem czyni to także w imieniu innych zgłoszonych przez siebie Uczestników i akceptuje w imieniu swoim i pozostałych uczestników rodzaj i zakres świadczeń zawartych w umowie oraz przejmuje odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez każdego zgłoszonego przez siebie Uczestnika.

2.7 W przypadku udziału w imprezach zagranicznych, przy zawieraniu Umowy Organizator informuje Klienta o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych a także o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia w miejscu planowanej imprezy oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Zgodnie z rozporządzeniem /EG/ 2111/2005 z dnia 14.12.2005 r. Organizator zobowiązany jest do poinformowania Klienta o nazwie linii lotniczej wykonującej przewóz. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany linii lotniczych i numerów lotów i ma obowiązek w tym wypadku o poinformowaniu Klienta niezwłocznie po dokonaniu takiej zamiany.

2.8 Klient jest zobowiązany poinformować Organizatora niezwłocznie o każdorazowej zmianie danych osobowych i/lub teleadresowych lub informacje te winny być przekazane Organizatorowi nie później niż na 7 (siedem) dni przed Imprezą. W przypadku nie poinformowania Organizatora o zmianie danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym lub przekazaniu tych informacji w terminie uniemożliwiającym załatwienie przez Organizatora niezbędnych formalności, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe.

3 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej uczestników Imprezy po podpisaniu, przez osobę zgłaszającą udział w Imprezie,  Umowy o udział w Imprezie i dokonaniu wpłaty zaliczki.

3.2 Zaliczka w wysokości maksymalnie 30% wpłacana jest przy dokonaniu rezerwacji lub według harmonogramu wyszczególnionego w Umowie. Dopłata do pełnej ceny Imprezy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, należna jest najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. Zaliczkę i dopłatę należy wpłacać na konto Organizatora podane w Umowie lub poprzez płatność on-line przez stronę www.forsail.pl lub www.forsail-skiclub.pl

3.3 Brak wpłaty zaliczki przy dokonaniu rezerwacji powoduje nieważność rezerwacji, a brak dopłaty w podanym terminie traktowane jest jako rezygnacja z udziału w Imprezie, w oparciu o punkt 9.2. niniejszych Warunków Uczestnictwa.

4. ODWOŁANIE IMPREZY LUB ZMIANA WARUNKÓW IMPREZY

4.1 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy z przyczyn od siebie niezależnych, jeśli wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, których Organizator nie mógł przewidzieć w momencie zawierania umowy. Odwołanie Imprezy przez Organizatora jest traktowane, jako odstąpienie od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Organizatora Klient może żądać zwrotu wpłaconych Organizatorowi kwot lub wpisania go na listę stałą uczestników innej Imprezy. W przypadku wyboru innej imprezy, gdy jej cena będzie wyższa od odwołanej Imprezy, Uczestnik ma obowiązek dokonania wpłaty różnicy wartości Imprezy w terminie uzgodnionym z Organizatorem. W przypadku, gdy cena innej Imprezy będzie niższa od odwołanej Imprezy Klient otrzyma od Organizatora zwrot różnicy pomiędzy cenami Imprez.

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy w  przypadku nieosiągnięcia wymaganego minimum uczestników Imprezy, stanowiącego 70% miejsc, które Organizator ma do dyspozycji na daną imprezę, najpóźniej na 14 dni przed datą jej rozpoczęcia. Odwołanie Imprezy traktowane jest jako odstąpienie od Umowy, a Klient otrzymuje zwrot wszystkich dokonanych wpłat.

4.3 Zwrot kosztów za odwołaną imprezę Organizator dokona Klientowi w terminie 14 dni od jej odwołania.

4.4 W przypadku nieznacznej zmiany przez Organizatora istotnych warunków umowy z Uczestnikiem, z przyczyn od Organizatora niezależnych, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o treści tych zmian. Po otrzymaniu takiej informacji Uczestnik w ciągu kolejnych 5 dni obowiązany jest na piśmie, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy też odstępuje od zawartej umowy za zwrotem wniesionych przez niego opłat. Klient, który przyjmie zaproponowane zmiany warunków umowy nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu tej zmiany.

5. REALIZACJA UMOWY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

5.1 Organizator jest odpowiedzialny za przebieg Imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. Organizator jest zobowiązany do dokonania zwrotu Uczestnikowi wartości świadczeń niezrealizowanych z przyczyn leżących po stronie Organizatora, z wyłączeniem zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały zrealizowane w części lub w całości albo nie zostały wykorzystane w części lub całości przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

5.2 Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z: a) działań lub zaniechań Uczestnika; b) niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia działań lub zaniechań osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu świadczeń przewidzianych w Umowie; c) siły wyższej (przy czym pojęcie „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, którego wystąpienia lub skutków nie dało się przewidzieć bądź zapobiec przy dochowaniu należytej staranności, albo gdy zapobieżenie tym skutkom wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki)

5.3 Odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania wykonania Umowy ograniczona jest z art. 50 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Imprezy względem każdego Uczestnika. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie odnosi się do szkód na osobie.

5.4 Organizator wyłącza swą odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Uczestnika Regulaminu Uczestnika.

6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

6.1 Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie.

6.2 Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport, wiza) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek.

6.3 Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych, bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.) oraz regulaminów miejsc i/lub atrakcji odwiedzanych/korzystanych w trakcie trwania imprezy.

6.4 Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat, których nie obejmuje umowa w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.)

6.5 Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do Biura, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. Rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za osoby niepełnoletnie przebywające pod jego opieką, w tym za szkody wyrządzone przez małoletniego Uczestnika w trakcie trwania Imprezy.

7. REKLAMACJE

7.1 W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika w trakcie trwania Imprezy, że Umowa jest wykonywana wadliwie Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Organizatora będącego na miejscu Imprezy, który ma obowiązek potwierdzić otrzymanie pisma od Uczestnika. Przedstawiciel Organizatora nie jest uprawniony do uznania roszczeń Uczestnika.

7.2 Ewentualne reklamacje z tytułu wad lub uchybień w wykonaniu Umowy Uczestnik może złożyć na piśmie przesyłką poleconą lub kurierską w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dni zakończenia imprezy turystycznej organizatorowi imprezy turystycznej na adres:  FORSAIL Sp. j., ul. Ciołka 12 lo. 319, 01-402 Warszawa. Reklamacje przesłane drogą e-mailową nie będą rozpatrywane. Reklamacje wniesione po upływie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej nie będą rozpatrywane przez Organizatora. Jeżeli reklamacja dotyczy wad wykonywania Umowy, które powstały w toku jej wykonywania w trakcie Imprezy reklamacja powinna zawierać informacje o terminie, formie i sposobie zgłoszenia tych wad w trakcie trwania  Imprezy. Biura agencyjne nie są uprawnione do odbioru pism reklamacyjnych Klientów. Organizator zobowiązuje się do rozpoznania reklamacji w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. O  uznaniu bądź odmowie uznania reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie. Jeżeli FORSAIL nie ustosunkuje się do złożonej reklamacji we wskazanych terminach , uważa się , że uznał reklamację za uzasadnioną.

7.3 Reklamacje dotyczące przewozu samolotem podlegają uregulowaniom Konwencji Warszawskiej z 1929 z późn. zm. i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie z tymi regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Rzecznika Praw Pasażerów – w formie listu poleconego (ul. Marcina Flisa 2, 02- 247 Warszawa) lub drogą elektroniczną (szczegóły na stronie http://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl).

8. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKA IMPREZY

8.1 Uczestników imprez turystycznych Organizator ubezpiecza w Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. Ubezpieczenie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków w zakresie rozszerzonym o amatorskie uprawianie sportów wodnych.

8.2 Umowa ubezpieczenia zawierana jest pomiędzy: Klientem/Uczestnikiem Imprezy, a Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. Sumy ubezpieczeń w ramach wariantu podstawowego wynikającego z treści Warunków Ubezpieczenia, które stanowią załącznik do Umowy Ubezpieczenia Nr 6466 zawartej z Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Uczestnik może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie na warunkach określonych przez Uniqa Towarzystwo UbezpieczeńS.A. Uczestnik może skorzystać z tego uprawnienia przy podpisaniu Umowy o udział w Imprezie, albo w dniu następnym. Istnieje również możliwość zakupu innych ubezpieczeń optymalnych.

8.3 Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia wariantów: podstawowego, optymalnych oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z Imprezy zawarte jest w Warunkach Ubezpieczeń Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.., które są dostępne w biurze Organizatora oraz w oddziałach Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

9. REZYGNACJA Z IMPREZY

9.1 W każdym czasie przed rozpoczęciem Imprezy Uczestnik może odstąpić od Umowy. Rezygnacja z Imprezy powinna być złożona na piśmie i jest skuteczna z chwilą jej otrzymania przez Organizatora.

9.2 W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Imprezie Organizator dokonuje potrącenia wpłaconych kwot według następujących warunków:

30% ceny Imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem Imprezy;

50% ceny Imprezy przy rezygnacji w okresie 30 – 21 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy;

70% ceny Imprezy przy rezygnacji w okresie 20 – 8 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy;

90% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w okresie 7-3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;

100% ceny imprezy w przypadku rezygnacji na poniżej 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub nie dotarcia na miejsce imprezy.

9.3 Organizator nie obciąży Uczestnika kosztami rezygnacji, za wyjątkiem opłaty manipulacyjnej, jeżeli Uczestnik najpóźniej w chwili odstąpienia od Umowy wskaże osobę, spełniającą warunki udziału w Imprezie, która przejmie jego zobowiązania wynikające z Umowy. Dokonane przez Uczestnika wpłaty na poczet Imprezy zostaną mu zwrócone po dokonaniu odpowiedniej wpłaty na poczet Imprezy przez osobę przez niego wskazaną i po potrąceniu opłaty manipulacyjnej. Osoba zastępująca powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klient zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zmianie uczestnika na piśmie, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Za zmianę uczestnika Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 150 PLN za osobę, powiększoną o poniesione koszty związane ze zmianą nazwiska Uczestnika, np. zmiana nazwiska na wystawionym bilecie lotniczym

9.4 W miarę dostępności miejsc, istnieje możliwość zamiany zarezerwowanej Imprezy na inną, jeśli zmiana ta zostanie zgłoszona w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. W takich przypadkach Organizator pobiera na poczet powstałych kosztów opłatę w wysokości 150 PLN. W przypadku zmiany dokonanej rezerwacji Uczestnik zobowiązany jest zapłacić cenę za imprezę turystyczną wskazaną w nowej umowie oraz podpisać nową umowę. Zmiany dokonywane po upływie 14 dnia do daty wyjazdu mogą zostać przeprowadzone jedynie po rozwiązaniu dotychczasowej Umowy na zasadach określonych w punkcie 9.2. niniejszego paragrafu i jednoczesnym zawarciu nowej umowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Podpisując Umowę o udział, Klient wyraża, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji imprezy przez FORSAIL oraz  przez  dostawców usług stanowiących część Imprezy, w szczególności hotele, linie lotnicze, armatorzy jachtów, ubezpieczyciel.

10.2 FORSAIL jako organizator turystyki wykonuje na miejscu pobytu zdjęcia Uczestnikom imprezy m.in. do celów związanych z konkursami sportowymi. Podpisując Umowę o udział Klient/Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora w celach marketingowych zdjęć zawierających wizerunek Uczestnika Imprezy podczas Imprezy. Zgoda, o  której mowa w  zdaniu poprzedzającym ma charakter nieodpłatny i  obejmuje w  szczególności rozpowszechnianie zdjęć poprzez ich publikację na stronie www.FORSAIL.pl  oraz wszelkich materiałach reklamowych Organizatora, w tym w szczególności w katalogach lub ulotkach reklamowych Organizatora. Uczestnik może w każdym czasie wystąpić do Organizatora o zaprzestanie publikacji materiałów z własnym wizerunkiem. Organizator dołoży wszelkich starań, aby taka prośba została jak najszybciej spełniona.

10.3 Niniejsze Warunki Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

10.4 W sprawach nieuregulowanych Umową oraz niniejszymi Warunkami Uczestnictwa, mają zastosowanie przepisy Ustawy w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,  Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych przepisów regulujących ochronę konsumenta.

10.5 Wszelkie spory wynikające z wykonywania Umowy rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia między Stronami, Strony Umowy poddadzą spór pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę FORSAIL.