OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Niniejszy dokument ustala ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora Turystyki firmę FORSAIL Sp.J.
  1.2. FORSAIL Sp.J. z siedzibą w Warszawie 01-445, przy ul. Ciołka 13 lok. 111, NIP: 527-24-52-434 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dn. 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 737 oraz posiada polisę OC Organizatora Turystki wystawioną przez AXA TUiR SA.
  1.3. Podpisanie Umowy o udział w imprezie turystycznej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszych Warunków Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez FORSAIL Sp. j. przez osobę zgłaszającą oraz pozostałych uczestników Imprezy.
 2. ZAWARCIE UMOWY
  2.1. Stronami Umowy są FORSAIL Sp.j zwany dalej Organizatorem oraz pełnoletnia osoba zgłaszająca, zwana dalej Klientem, dokonująca rezerwacji i podpisująca Umowę o udział w imprezie; w przypadku uczestników niepełnoletnich jest to Rodzic lub Opiekun prawny. Uczestnikiem może być Klient zgłaszający udział w Imprezie oraz osoba/y przez niego zgłoszona/e.
  2.2. Rezerwacji miejsca na imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora , zwanej dalej Imprezą, można dokonać poprzez wypełnienie formularza rezerwacji na stronach www.forsail.pl lub www.forsail-skuclub.pl (rezerwacja online), lub poprzez rezerwację drogą mailową lub telefoniczną.
  2.3. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji wraz z dokumentami do wypełnienia i odesłania do Organizatora, w tym umowę o udział w imprezie turystycznej.
  2.4. Zawarcie Umowy o udział w imprezie turystycznej (dalej: „Umowa”) następuje z chwilą podpisania Umowy przez Klienta oraz przedstawiciela Organizatora i wpłacenia przez Uczestnika zaliczki określonej w pkt 3.1.– 3.4. W przypadku dokonania rezerwacji online, umowa zostaje uznana za zawartą z chwilą dokonania płatności online.
  2.5. Szczegółowe informacje dotyczące programu Imprezy, rodzaju Imprezy i standardu usług określone są w aktualnych ofertach na stronie www.forsail.pl lub www.forsail-skiclub.pl
  2.6. Klient zawierając umowę z Organizatorem czyni to także w imieniu innych zgłoszonych przez siebie Uczestników i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez każdego zgłoszonego przez siebie Uczestnika.
  2.7. W przypadku udziału w imprezach zagranicznych, przy zawieraniu Umowy Organizator informuje Klienta o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych a także o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia w miejscu planowanej imprezy oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Zgodnie z rozporządzeniem /EG/ 2111/2005 z dnia 14.12.2005 r. Organizator zobowiązany jest do poinformowania Klienta o nazwie linii lotniczej wykonującej przewóz. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany linii lotniczych i numerów lotów i ma obowiązek w tym wypadku o poinformowaniu Klienta niezwłocznie po dokonaniu takiej zamiany.
  2.8. Klient jest zobowiązany poinformować Organizatora niezwłocznie o każdorazowej zmianie danych osobowych i/lub teleadresowych lub informacje te winny być przekazane Organizatorowi nie później niż na 7 (siedem) dni przed Imprezą. W przypadku nie poinformowania Organizatora o zmianie danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym lub przekazaniu tych informacji w terminie uniemożliwiającym załatwienie przez Organizatora niezbędnych formalności, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe.
 3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
  3.1. Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej uczestników Imprezy po podpisaniu, przez osobę zgłaszającą udział w Imprezie, Umowy o udział w Imprezie i dokonaniu wpłaty zaliczki.