REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SNOWBOARDOWEJ FORSAIL & SKI CLUB

Niniejszy regulamin dotyczy Uczestników zajęć korzystających z lekcji nauki jazdy w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej FORSAIL & SKI CLUB. Organizatorem zajęć jest FORSAIL Sp. J. działająca pod marką FORSAIL & SKI CLUB, zwaną dalej FSC.

 1. Każda osoba dokonująca wpłaty za lekcje w FSC potwierdza jednocześnie zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Lekcje w FSC można rezerwować osobiście, poprzez telefon, komunikator internetowy, za  pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez system rezerwacji on-line, dostępny na stronie szkoły www.forsail-skiclub.pl/nauka-jazdy/
 3. W przypadku rezerwacji osobistej, telefonicznej, poprzez komunikator internetowy lub pocztę elektroniczną opłaty za lekcje należy uregulować z góry przed lekcją lub przelewem na konto Forsail SP.J. 18109018700000000115795868 na minimum 2 dni przed rozpoczęciem planowanych zajęć. W tym drugim przypadku warunkiem przeprowadzenia zajęć jest zaksięgowanie wpływu opłaty za lekcje.
 4. W przypadku rezerwacji on-line, należy dokonać wpłaty zaliczki za lekcje poprzez system Przelewy24, w kwocie określonej przez system. Od momentu wyboru terminu zajęć osoba rezerwująca ma 15 min na dokonanie płatności on-line. Brak skutecznego dokonania płatności skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. Operatorem płatności jest Przelewy24.
 5. W przypadku zakupu większej liczby lekcji z dodatkowym rabatem cenowym w formie tzw.  Karnetu,  opłata pobierana jest z góry za wszystkie lekcje.
 6. Cena lekcji nie obejmuje opłat za korzystanie z wyciągu narciarskiego przez Uczestnika zajęć i instruktora. Uczestnik zajęć pokrywa opłatę za korzystanie z wyciągu przez siebie i instruktora.
 7. Cena lekcji z Karnetu obejmuje wypożyczenie kompletu sprzętu narciarskiego (narty, buty, kask, kije) lub snowboardowego (deska, buty, kask), ale nie obejmuje opłat za korzystanie z wyciągu narciarskiego przez Uczestnika zajęć i instruktora. Uczestnik zajęć pokrywa opłatę za korzystanie z wyciągu przez siebie i instruktora.
 8. Karnety na większą liczbę lekcji zawierające rabat są imienne i nie ma możliwości przeniesienia ich na inną osobę.
 9. Użytkownik może odstąpić od zakupu Usługi w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Oświadczenie o odstąpieniu należy dokonać, w formie telefonicznej lub mailowo na adres: narty@forsail.pl. Forma odstąpienia oraz opłata za odstąpienie mająca charakter zryczałtowanej stawki są zależne od terminu odstąpienia od zakupu Usługi przez Użytkownika według następujących warunków:

– bezpłatne odwołanie Usługi jest możliwe przy rezygnacji w okresie nie krótszym niż 48h przed datą rozpoczęcia Usługi, możliwe formy: telefonicznie bądź mailowo.

– 50% ceny Usługi przy rezygnacji w okresie krótszym niż 48h a dłuższym niż 24h przed datą rozpoczęcia Usługi. Rezygnacja możliwa wyłącznie telefonicznie.

– 100% ceny Usługi przy rezygnacji w okresie krótszym niż 24h przed datą rozpoczęcia Usługi

 1. Opłata za odstąpienie podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Użytkownika, a jeśli nie pokrywa całości opłaty, FSC ma prawo wezwać Użytkownika do dopłaty wyrównującej.
 2. W szczególnych przypadkach FSC może dokonać bezpłatnej zmiany terminu świadczenia Usługi bez uwzględniania powyższych warunków, jednak pozostaje to w wyłącznej gestii FSC.
 3. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od zakupu Usługi w sytuacji gdy w skorzystał z opłaconej Usługi w częściowym lub całkowitym wymiarze.
 4. Opłaty za lekcje zakupione w FSC nie podlegają zwrotowi. Zwrot opłaty za lekcje lub przeniesienie na inny termin przysługują jedynie w przypadku:
 5. gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stoku,
 6. lekcja nie odbyła się z przyczyn leżących po stronie FSC,
 7. zmiana terminu rezerwacji lub odwołanie lekcji przez Uczestnika zajęć nastąpiło najpóźniej na 48 godzin przed odwołaną lekcją.
 8. Termin realizacji zajęć w ramach Karnetu określony jest każdorazowo przy sprzedaży Karnetu. FSC nie dokonuje zwrotu opłaty za niewykorzystane lekcje z Karnetu, po upłynięciu okresu ważności.
 9. Karnet można wykorzystać na bieżący sezon narciarski trwający od 1 listopada do 31 marca. Karnet jest ważny od dnia zakupu najpóźniej do końca bieżącego sezonu narciarskiego czyli do 31 marca.
 10. Godziny lekcyjne w FSC trwają umownie: 1h= 55 minut, 2h = 115 min, 3h = 175 min
 11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego zgłaszania się na umówione zajęcia. Opóźnienie w rozpoczęciu lekcji wynikające z winy Uczestnika zajęć nie będzie podstawą do wydłużenia lekcji. Zalecamy stawienie się min. 20 min przed godziną rozpoczęcia zajęć w celu przygotowania się do zajęć.
 12. Wpłata za lekcję przez opiekuna lub rodzica osoby niepełnoletniej jest równoważna ze zgodą opiekuna lub rodzica na uczestnictwo w zajęciach oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po ukończeniu zajęć w wyznaczonym przez FSC miejscu.
 14. FSC zastrzega sobie prawo odmowy udziału w zajęciach osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Uczestnikowi zajęć nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 15. Każdy Uczestnik zajęć prowadzonych przez FSC do 16 roku życia jest zobowiązany do używania kasku ochronnego w czasie jazdy na stoku. Używanie kasku zaleca się także Uczestnikom zajęć powyżej 16 roku życia
 16. Każdy z Uczestników zajęć bierze udział w nauce jazdy na swoje ryzyko i odpowiedzialność. Szkoła FSC, ani instruktor, nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji, w szczególności wypadki spowodowane wywrotkami, zderzeniami z innymi uczestnikami stoku, wypadki spowodowane w trakcie korzystania z infrastruktury stoku, w tym z wyciągów oraz  wszelkie inne zdarzenia zaistniałe na całym terenie Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice i/lub biura FSC.
 17. FSC nie odpowiada za czas oczekiwania na wyjazd na górę wyciągami ani tym samym liczbę wjazdów w trakcie trwania lekcji.
 18. O liczbie wjazdów na górę wyciągiem w trakcie trwania lekcji decyduje instruktor w oparciu o ocenę umiejętności Uczestnika.
 19. Podczas lekcji instruktorzy są uprawnieni do wydawania Uczestnikom, w tym również osobom małoletnim, odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Uczestnika zajęć jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Uczestnika zajęć do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 20. FSC nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione przez Uczestnika Zajęć na terenie biura FSC lub ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice.
 21. Uczestnicy zajęć prowadzonych przez FSC wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez FSC.
 22. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2023 r. do odwołania.