Regulamin Szkoły Narciarskiej Forsail Ski Club

REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ FORSAIL SKI CLUB

 

Niniejszy regulamin dotyczy Uczestników zajęć korzystających z lekcji nauki jazdy w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej FORSAIL SKI CLUB. Organizatorem zajęć jest FORSAIL Sp. J. działająca pod marką FORSAIL SKI CLUB, zwaną dalej FSC.

 1. Każda osoba dokonująca wpłaty za lekcje w FSC potwierdza jednocześnie zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Lekcje w FSC można rezerwować osobiście, poprzez telefon, komunikator internetowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Opłaty za lekcje należy uregulować z góry przed lekcją lub przelewem na konto FSC 40 1090 1870 0000 0001 1635 7199 na minimum 2 dni przed rozpoczęciem planowanych zajęć. W tym drugim przypadku warunkiem przeprowadzenia zajęć jest zaksięgowanie wpływu opłaty za lekcje. W przypadku zakupu większej ilości lekcji z dodatkowym rabatem cenowym (Pakietu) opłata pobierana jest z góry za wszystkie lekcje.
 4. Cena lekcji nie obejmuje opłat za korzystanie z wyciągu narciarskiego ani wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego.
 5. Opłaty za lekcje zakupione w FSC nie podlegają zwrotowi. Zwrot opłaty za lekcje lub przeniesienie na inny termin przysługują jedynie w przypadku:
  a) gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stoku,
  b) lekcja nie odbyła się z przyczyn leżących po stronie FSC,
  c) zmiana terminu realizacji lub odwołanie lekcji przez Uczestnika nastąpiło na 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
 6. Pakiety większej liczby lekcji zawierające rabat są imienne i nie ma możliwości przeniesienia ich na inną osobę.
 7. Termin realizacji pakietów określony jest każdorazowo przy sprzedaży pakietu. FSC nie dokonuje zwrotu opłaty za niewykorzystane lekcje z pakietów.
 8. Godziny lekcyjne w FSC trwają umownie: 1h= 55 minut, 2h = 115 min, 3h = 175 min
 9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego zgłaszania się na umówione zajęcia. Opóźnienie w rozpoczęciu lekcji z winy Uczestnika zajęć nie będzie podstawą do wydłużenia lekcji. Zalecamy stawienie się min. 15 min przed godziną rozpoczęcia zajęć w celu przygotowania się do zajęć.
 10. Wpłata za lekcję przez opiekuna lub rodzica osoby niepełnoletniej jest równoważna ze zgodą opiekuna lub rodzica na uczestnictwo w zajęciach oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po ukończeniu zajęć w wyznaczonym przez FSC miejscu.
 12. FSC zastrzega sobie prawo odmowy udziału w zajęciach osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Uczestnikowi zajęć nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 13. Każdy Uczestnik zajęć prowadzonych przez FSC do 16 roku życia jest zobowiązany do używania kasku ochronnego w czasie jazdy na stoku. Używanie kasku zaleca się także Uczestnikom zajęć powyżej 16 roku życia
 14. Każdy z Uczestników zajęć bierze udział w nauce jazdy na swoje ryzyko i odpowiedzialność. Szkoła FSC ani instruktor nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji, w szczególności wypadki spowodowane wywrotkami, zderzeniami z innymi uczestnikami stoku, wypadki spowodowane w trakcie korzystania z infrastruktury stoku, w szczególności z wyciągów wszelkie zdarzenia zaistniałe na całym terenie Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice i/lub biura FSC.
 15. FSC nie odpowiada za czas oczekiwania na wyjazd na górę wyciągami ani tym samym liczbę wjazdów w trakcie trwania lekcji.
 16. O liczbie wjazdów na górę wyciągiem w trakcie trwania lekcji decyduje instruktor w oparciu o ocenę umiejętności Uczestnika Zajęć.
 17. Podczas lekcji instruktorzy są uprawnieni do wydawania Uczestnikom zajęć, w tym również osobom małoletnim, odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Uczestnika zajęć jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Uczestnika zajęć do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 18. FSC nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione przez Uczestnika Zajęć na terenie biura FSC lub ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice.
 19. Uczestnicy zajęć prowadzonych przez FSC wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez FSC.
 20. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 r.

Zapisz się do naszego newslettera i zacznij korzystać z ofert specjalnych.

Zapisz się »

O nas

Szkółka Narciarska Forsail Ski Club na Całorocznym Stoku Narciarskim Górka Szczęśliwicka. Oferujemy szkolenia narciarskie i snowboardowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia prowadzimy w systemie indywidualnym i grupowym.


Górka Szczęśliwicka »

Kontakt

FORSAIL SKI CLUB
Biuro Górka Szczęśliwicka
ul. Drawska 22, Warszawa
Tel. 668 678 019

Obserwuj nas

Dołącz do nas na Facebook i będź na bieżąco z najnowszymi promocjami, informacjami o ciekawych wyjazdach i tym co dzieje się na stoku!

facebook